Privacy Policy

Personvernerklæring

Generell

Denne personvernerklæringen («Personvernerklæringen») forklarer hvordan dine personopplysninger samles inn og behandles av SEWN Technology Solutions AB 559197-5411 («SEWN», «vi» eller «oss») når du registrerer deg for og bruker vår digitale markedsplass og de tilhørende tjenestene («Markedsplassen»). Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger innenfor Markedsplassen.

Hvem er ansvarlig for innsamlingen og bruken av dine personopplysninger?

SEWN er ansvarlig for innsamling og behandling av dine personopplysninger (behandlingsansvarlig). Våre kontaktopplysninger er: Postadresse: BOKS 2003, SE-663 11 Hammarö, Sverige.

Nettsted:  SEWN

1. Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i forbindelse med din søknad om medlemskap, din registrering av en konto på Marketplace, når du får tilgang til Marketplace eller kontakter oss, og ved avslutningen av ditt medlemskap og Marketplace-konto. Vi samler inn dine personopplysninger direkte fra deg så vel som fra eksterne kilder. De personopplysningene vi behandler, er beskrevet i detalj nedenfor i avsnittet Behandling av dine personopplysninger. De personopplysningene vi behandler er

2. Hva er mine rettigheter i forhold til mine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med forordning (EU) 2016/679 fra Europaparlamentet og Rådet (generell personvernforordning) (GDPR). I henhold til GDPR

2.1 Informasjon: Du har rett til å få kortfattet, gjennomsiktig, forståelig og lett tilgjengelig informasjon om hvordan vi bruker dine personopplysninger og dine rettigheter knyttet til dette. Dette er delvis grunnen til at vi gir deg informasjonen i denne personvernerklæringen.

2.2 Tilgang til personopplysninger: Du har rett til å få tilgang til dine personopplysninger, for eksempel for å bekrefte vår bruk i samsvar med loven.

2.3 Rettelse: Du har rett til å få rettet dine personopplysninger hvis de er unøyaktige eller ufullstendige.

2.4 Sletting: Du har en 'rett til å bli glemt'. Dette betyr kort sagt at du, underlagt visse betingelser, kan be om sletting eller fjerning av dine personopplysninger der personopplysningene ikke lenger er nødvendige med hensyn til formålene som de ble samlet inn for eller på annen måte behandlet for, der du har trukket tilbake ditt samtykke eller der vi ikke har tungtveiende berettigede grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter knyttet til dine personopplysninger.

2.5 Begrensning av behandling: Du har, underlagt visse betingelser, rett til å blokkere eller forhindre ytterligere bruk av dine personopplysninger. Når behandlingen er begrenset, kan vi fortsatt lagre dine personopplysninger, men vår bruk av dine personopplysninger vil være begrenset.

2.6 Databærbarhet: Underlagt visse betingelser, og i den grad det ikke påvirker rettighetene og friheten til andre registrerte, har du rett til å digitalt få tilgang til personopplysninger som angår deg selv og få slike personopplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig. Rettigheten kan for eksempel brukes når du har gitt oss personopplysninger for å utføre en avtale med deg og letter for deg å flytte, kopiere eller overføre dine personopplysninger enkelt mellom våre IT-systemer eller til eksterne behandlingsansvarlige, uten å påvirke bruken.

2.7 Innsigelser mot behandling: Når behandlingen er basert på vår legitime interesse, har du rett til å protestere mot slik behandling med mindre vi har tungtveiende og legitime grunner til å fortsette behandlingen av dine personopplysninger. Du kan til enhver tid protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål.

2.8 Klager: Du har rett til å klage på måten vi behandler dine personopplysninger på til Datatilsynet. En slik klage sendes ved å fylle ut et skjema som er tilgjengelig på Datatilsynets nettside og som sendes per e-post til imy@imy.se eller per post til Integritetsskyddsmyndigheten.

2.9 Automatiserte beslutninger: Som hovedregel har du rett til å ikke være gjenstand for en beslutning som er basert utelukkende på automatisert behandling (inkludert profilering) og som har rettslige (eller tilsvarende betydningsfulle) virkninger for deg. Se ytterligere informasjon nedenfor.

3. Hvordan kan jeg utøve mine personvernrettigheter?

SEWN er ansvarlig for innsamling og behandling av dine personopplysninger (behandlingsansvarlig), og vi ber deg sende alle henvendelser vedrørende utøvelse av dine personvernrettigheter til SEWN. Ved behov vil vi kontakte de relevante ansvarlige personene innenfor våre organisasjoner eller andre selskaper som vi eventuelt deler dine personopplysninger med, for å håndtere dine henvendelser, spørsmål og klager. Du kan kontakte oss gjennom vår personvernkontaktperson support@eraofwe.com: Du kan også kontakte oss på følgende adresse: BOKS 2003, SE-663 11 Hammarö, Sverige.

Dine henvendelser vil bli besvart så snart som rimelig mulig og alltid i samsvar med de gjeldende fristene som er fastsatt i GDPR. Når du kontakter oss, kan vi be om ytterligere informasjon som er nødvendig for at vi skal kunne verifisere din identitet. Formålet med en slik forespørsel om tilleggsinformasjon er å sikre at vi ikke gir deg informasjon om andre registrerte enn deg selv, noe som ville være en brudd på GDPR. Vær oppmerksom på at selv om du har bedt om sletting av dine personopplysninger, kan det fortsatt være nødvendig å beholde visse personopplysninger hvis det kreves eller er tillatt ved lov.

4. Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen vil bli oppdatert fra tid til annen. Vår søknad og webportal vil alltid vise gjeldende versjon, og ved å hake av i boksen, vil vi være forsikret om at du har deltatt i den mest oppdaterte versjonen. Hvis du har spørsmål angående eventuelle endringer i denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss som beskrevet i avsnittet Hvordan kan jeg utøve mine personvernrettigheter? ovenfor.

5. Behandling av dine personopplysninger

Dette avsnittet forklarer hvordan, hvorfor og av hvem dine personopplysninger samles inn og brukes når du registrerer deg og bruker Marketplace.

Trinn 1 - Søknad om medlemskap

For å registrere og bruke Marketplace trenger du et medlemskap. For å søke om slikt medlemskap, må du registrere deg på webportalen. Når du registrerer deg, må du oppgi din e-postadresse, postadresse, fullt navn, telefonnummer, rolle i organisasjonen om relevant og opprette et unikt passord. Denne informasjonen utgjør dine Registreringsdata. Du må også bekrefte din aksept av Marketplace bruksvilkår (Bruksvilkårene).

Registreringsdataene samles inn for at vi skal godkjenne din søknad om medlemskap hos oss. Behandlingen er legitim da det er nødvendig å gjennomføre forberedende tiltak for å inngå tjenesteavtalen angående Marketplace. Dataene vil bli lagret til avtalen er avsluttet og i løpet av den lengre perioden som måtte være nødvendig for å fastsette, utøve eller forsvare eventuelle rettslige krav.

Trinn 2 - Opprette og aktivere din Marketplace-konto

Når din medlemskapssøknad er godkjent, må du opprette en Marketplace-konto for å bruke Marketplace. For å gjøre dette, må du logge inn på Marketplace ved å bruke dine registreringsdata, og oppgi følgende tilleggs personopplysninger:

 • ditt personlige identifikasjonsnummer og/eller fødselsdato (avhengig av hvilket land du bor i);
 • din hjemmeadresse eller forretningssted, avhengig av om du får tilgang til Marketplace som privatperson eller som ansatt hos en kunde av SEWN;
 • registrering av debet-/kredittkort eller annen betalingsrelatert informasjon for betaling av medlemsavgift og variable kjøp om nødvendig.

De personopplysningene ovenfor utgjør din Kontoinformasjon. Når du har oppgitt din Kontoinformasjon, vil du starte vår vurderingsprosess for å motta en Marketplace-konto. Din Kontoinformasjon brukes i dette trinnet med formål å opprette din konto slik at vi kan vurdere forutsetningene for å inngå en Marketplace-avtale. Behandlingen er legitim siden det er nødvendig for at du skal kunne inngå en Marketplace-avtale med oss. Dataene vil bli lagret til avtalen er avsluttet og i løpet av den lengre perioden som måtte være nødvendig for å fastsette, utøve eller forsvare eventuelle rettslige krav, eller overholde lovpålagte forpliktelser.

Vi kan også gjennomføre en kredittvurdering der vi gir informasjon til et svensk eller annet lands kredittopplysningsbyrå for at dette byrået skal vurdere din oppfyllelse av våre kredittverdighetskrav. Vurderingen genererer bare en ja eller nei. Vi behandler data om din kredittverdighet for å fastslå din betalingsdyktighet. Behandlingen er legitim siden vi har en legitim interesse av at betalingsforpliktelser blir oppfylt. Dataene vil bli lagret til avtalen er avsluttet og i løpet av den lengre perioden som måtte være nødvendig for å fastsette, utøve eller forsvare eventuelle rettslige krav, eller overholde lovpålagte forpliktelser som å svare på henvendelser fra myndighetene.

Trinn 3 - Bruk av Marketplace

Vi bruker dine Registreringsdata og Kontoinformasjon slik at du kan gjøre kjøp, inngå avtaler med andre deltakere, kommunisere med dem og ellers bruke og få tilgang til Marketplace. Dine Registreringsdata og Kontoinformasjon brukes på følgende måter:

 • Administrasjon av hvordan du bruker tjenestene (slik som tilbakemeldinger, anmeldelser, søk, diskusjoner, henvendelser og kommunikasjon) og
 • Administrasjon av kjøp, abonnementer og transaksjoner.

Informasjonen ovenfor utgjør din Brukerinformasjon. Brukerinformasjonen brukes til å administrere din bruk av Marketplace og sikre at den utføres i samsvar med kontrakten. Behandlingen er legitim siden det er nødvendig for å utføre kontrakten du inngår med oss. Dataene vil bli lagret til avtalen er avsluttet og i løpet av den lengre perioden som måtte være nødvendig for å fastsette, utøve eller forsvare eventuelle rettslige krav.

Trinn 4 - Support

Gjennom Marketplace gir vi deg støtte. For å kommunisere effektivt med deg, bruker vi dine Registreringsdata, Kontoinformasjon og Brukerinformasjon. For eksempel kan vi trenge å kjenne din kjøpshistorikk for å hjelpe deg med nåværende kjøp osv. Vi trenger også å kunne kontakte deg for å følge opp henvendelser. Behandlingen er legitim da den er nødvendig for våre legitime interesser av å sikre at du kan bruke Marketplace på en tilfredsstillende måte. Dataene beholdes så lenge en sak er åpen, og angående visse data, lengst til du eller vi avslutter kontrakten.

Trinn 5 - Avslutte ditt medlemskap

Du kan avslutte ditt medlemskap hos oss ved å kontakte oss, og ditt medlemskap vil da avsluttes følgende månedsskifte eller hvis du har abonnert på en fast periode ved utløpet av den angitte perioden. I noen tilfeller kan vi ha rett til å umiddelbart avslutte din kontrakt med oss. Vi bruker dine Kontodata for å avslutte ditt medlemskap som beskrevet ovenfor. Behandlingen er legitim siden det er nødvendig for å utføre medlemskapsavtalen. Hvis vi avslutter Marketplace-avtalen, vil vi beholde dine personopplysninger i en periode på 90 dager eller i en lengre periode som måtte være nødvendig for å fastsette, utøve eller forsvare eventuelle rettslige krav.

Trinn 6: Vår kommunikasjon med deg

Vi bruker dine Registreringsdata, Kontoinformasjon og Brukerinformasjon til å kommunisere med deg for følgende formål:

 • for å holde deg oppdatert (gjennom e-post eller såkalte push-meldinger) om din bruk av Marketplace, f.eks. varsler om anmeldelser, artikler, direktemeldinger osv.;
 • for å informere deg om oppdateringer av Bruksvilkårene og denne Personvernerklæringen;
 • for å svare på eventuelle henvendelser du måtte ha relatert til vår bruk av dine personopplysninger nøyaktig og umiddelbart;
 • for å gjøre endringer du har bedt om i dine Kontodata;
 • for å undersøke din brukeropplevelse av Marketplace;
 • for å spørre deg om du godtar behandling av dine personopplysninger for markedsføringsformål; og
 • for å støtte våre salgs- og markedsføringsaktiviteter.

For direkte markedsføring (f.eks. via telefon, e-post og tekstmeldinger) der slik markedsføring er invitasjoner til arrangementer, tilbud og anbefalinger eller forespørsler om å delta i markedsundersøkelser, vil vi kun bruke dine personopplysninger der du har gitt ditt uttrykkelige samtykke for hver type markedsføringskommunikasjon. Du kan gi eller trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å kontakte oss. Når du har gitt et gyldig samtykke, er behandlingen legitim på grunnlag av et slikt samtykke og i den perioden fra hvilket ditt samtykke registreres av oss til du trekker det tilbake.

Trinn 7: Bruke dine personopplysninger til andre formål

Vi bruker dine Kontodata og Brukerinformasjon for å:

 • forbedre ytelsen til Marketplace og våre tjenester og for å utvikle nye;
 • utføre forskning og utvikling, utføre dataanalyse og opprette brukergruppeprofiler fra aggregerte data for å forbedre Marketplace og utvikle nye tjenester og løsninger; og
 • sikre, vedlikeholde og støtte sine nettverk, systemer og applikasjoner.

De nevnte personopplysningene behandles bare i begrenset grad og i den perioden som kreves for å transformere slike personopplysninger til aggregerte data. Det rettslige grunnlaget vi stoler på for å behandle dine Kontodata og Brukerinformasjon for de nevnte formålene og for den begrensede behandlingsperioden er den legitime interessen for å kunne tilby kundekollektivet relevante tjenester og utvikle produkter og tjenester.

Vi kan også bruke dine Kontodata og Brukerinformasjon om nødvendig i forbindelse med en tvist som vi er eller kan bli involvert i enten direkte med deg eller med en tredjepart. Formålet med behandlingen er å løse en slik tvist, og behandlingen er legitim siden den er nødvendig for vår eller en tredjeparts legitime interesse av å løse en tvist.

Vi behandler også dine personopplysninger for å overholde lovpålagte forpliktelser som vi er underlagt. Vi kan for eksempel dele finansiell informasjon i samsvar med regnskapsloven (1999:1978). Behandlingen for slike formål er legitim siden den gjøres for å overholde en rettslig forpliktelse. Dataene beholdes så lenge det kreves ved lov, som når det gjelder regnskap, i forhold til oss, er 7 år.

6. Deling av dine personopplysninger

Innenfor rammen av din bruk av Marketplace deler vi dine personopplysninger med andre på følgende måter:

 • Vi kan dele e-postadresser med Google, Twitter, Facebook, Bing, Instagram, LinkedIn og andre reklamenettverk for å kommunisere med våre eksisterende kunder for såkalte remarketing-formål. Disse reklamenettverkene kan dermed vise våre annonser når du besøker dem. Vær oppmerksom på at du kan velge bort disse tredjepartenes bruk av informasjonskapsler ved å besøke dem eller ved å besøke Nettverksannonseringsinitiativets side for fravalg Les mer om remarketing og informasjonskapsler fra tredjeparter i retningslinjene for informasjonskapsler. Når du har valgt å ikke motta markedsføring fra oss, kan vi dele din e-postadresse med slike reklamenettverk for at slike sosiale medier kan blokkere annonser fra oss på din sosiale medier eller for å ekskludere annen ikke-relevant informasjon.
 • Når det er nødvendig for å overholde lovpålagte forpliktelser, rettslige prosesser eller beslutninger fra en offentlig myndighet, vil vi dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter (for eksempel rettshåndhevende myndigheter som den svenske inndrivelsesmyndigheten og tilsynsmyndigheter som det svenske skattekontoret) og domstoler.
 • Hvis vi blir involvert i en tvist, kan vi dele dine personopplysninger med andre parter, eller en tredjepart som et inkassobyrå.
 • Vi bruker eksterne tjenesteleverandører i forbindelse med utvikling, markedsføring og levering av Marketplace. Disse tjenesteleverandørene kan, i visse tilfeller, få tilgang til dine personopplysninger når de leverer tjenester til oss. For eksempel bruker vi eksterne tjenesteleverandører for å støtte og vedlikeholde IT-systemene, plattformene og applikasjonene som brukes til å levere Marketplace. Alle våre tjenesteleverandører er bundet av strenge forpliktelser angående konfidensialitet og datasikkerhet i samsvar med GDPR. I slike tilfeller der våre tjenesteleverandører behandler personopplysninger om deg, på våre vegne, inngår vi databehandlingsavtaler som oppfyller kravene i GDPR med slike parter.

7. I hvilken tidsperiode beholder vi dine personopplysninger?

Som hovedregel vil vi bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å gi Marketplace til deg og for formålet med hvilket vi samlet inn personopplysningene.

Etter at ditt Marketplace-medlemskap er avsluttet, vil dine Registreringsdata, Kontoinformasjon og Brukerinformasjon, som hovedregel, beholdes i den perioden som er nødvendig for å avslutte alle transaksjoner med deg og løse potensielle gjeld eller andre forpliktelser. Dine personopplysninger vil deretter bli permanent fjernet, hvis det ikke er noen juridisk forpliktelse for oss å beholde personopplysningene i løpet av en lengre tid, eller hvis vi ellers trenger dataene i forbindelse med tvister eller rettslige krav. Med det formålet å gi deg muligheten til å reaktivere ditt medlemskap hos oss, vil din konto med dens data bli beholdt i en periode på 90 dager etter at medlemskapet er avsluttet. Hvis du ønsker å avslutte medlemskapet umiddelbart, kan du kontakte vår kundeservice. Da vil vi slette din Marketplace-konto.

Vær oppmerksom på at vi behandler visse aggregerte data som kommer fra dine personopplysninger, men som har blitt anonymisert på en slik måte at informasjonen ikke lenger utgjør personopplysninger om deg. GDPR gjelder ikke for slike anonymiserte aggregerte data, og vi kan beholde slike data i andre tidsperioder enn det som ellers er angitt i denne Personvernerklæringen.

8. Vil mine personopplysninger bli overført til andre land?

Dine personopplysninger kan lagres og behandles av oss så vel som tredjeparts tjenesteleverandører i flere land, inkludert land utenfor ditt bostedsland. Dine personopplysninger kan for eksempel bli overført til Storbritannia og/eller USA.

Dine personopplysninger vil derfor bli overført til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»). Slik overføring vil bare skje der det er et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i det aktuelle landet, eller hvis det er egnede garantier på plass, slik som bindende bedriftsregler eller standardkontraktklausuler, for å beskytte din integritet og sikre at behandlingen av dine personopplysninger gjøres på en måte som samsvarer med GDPRs krav. Vi vil alltid ta nødvendige sikkerhetstiltak, inkludert tekniske sikkerhetstiltak, for å sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med GDPRs krav.

Vi ber deg merke deg at informasjonen som vi behandler for at tjenestene skal kunne leveres, kan være underlagt Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act (H.R. HR 4943) i USA eller tilsvarende lovgivning. I henhold til slik lovgivning kan visse kompetente myndigheter kreve at en databehandler skal utlevere personopplysninger til den aktuelle myndigheten. Du erkjenner at i slike tilfeller kan ikke SEWN nekte å utlevere personopplysninger; vi kan kun informere deg om en slik utlevering hvis det er tillatt av myndigheten. Ved å bruke Marketplace, erkjenner du denne risikoen og aksepterer at vi må dele dine personopplysninger med utenlandske myndigheter avhengig av hvor dataene behandles.

9. Å holde dine personopplysninger nøyaktige og oppdaterte

Det er viktig at de personopplysningene vi har om deg alltid er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte. Det er muligheten til å rette opp noen av dine personopplysninger direkte gjennom Marketplace. I noen tilfeller kan du, av tekniske årsaker, trenge å kontakte vår kundeservice for å rette opp personopplysninger.