Terms and Conditions

Vilkår og betingelser - Era of We

Generelle vilkår og betingelser

Gyldig fra og med april 2021 og inntil videre.

Følgende er de generelle vilkår og betingelser (de generelle vilkårene) som en avtale er inngått mellom SEWN Technology Solution AB

1. AVTALEN, PARTENE OG TJENESTEN

1.1 Avtalen mellom Brukeren og Selskapet for Tjenesten består av vilkårene og betingelsene i registreringsprosessen som Brukeren må fullføre for å få tilgang til Tjenesten, og disse Generelle vilkårene og betingelsene, heretter fellesbetegnet Avtalen. Ved å sjekke eller krysse av i avmerkingsboksen i registreringsprosessen

1.2 For å evaluere, forbedre og videreutvikle Tjenesten, kan Selskapet be Brukeren om å delta i frivillige undersøkelser og intervjuer.

2. DEFINISJONER

I disse Generelle vilkårene og betingelsene skal følgende vilkår og uttrykk ha de betydninger som er angitt nedenfor.

TilleggstjenesterBetyr slike tilleggstjenester som Selskapet, mot en avgift, kan tilby Brukeren fra tid til annen som nærmere angitt og beskrevet på Markedsplassen.
AvtaleSkal ha den betydning som er angitt i avsnitt 1.1.
AtferdskodeksBetyr Selskapets policy angående miljøet, arbeidsforhold osv. som Brukeren må overholde når han bruker Markedsplassen / Tjenestene. Vær oppmerksom på at Vær så snill å Vær så snill å klikke her for å se
SelskapSkal ha den betydning som er angitt i avsnitt 1.1.
TvisteprosedyreBetyr prosedyren i henhold til hvilken eventuelle tvister som oppstår mellom en Bruker en Produsent og/eller en Tilrettelegger, i størst mulig utstrekning, skal løses og hvilken prosedyre som er beskrevet mer detaljert på Markedsplassen.
Generelle vilkår og betingelserSkal ha den betydning som er angitt i innledningen.
FasilitatorBetyr selskaper eller personer som bruker og får tilgang til Markedsplassen med formål om å tilby tjenester til Brukere, Produsenter og andre Tilretteleggere innen områdene blant annet produsentpåmelding, merkevarebygging, revisjoner, mølletjenester, koppetjenester, prøveforsendelser, import/eksporttjenester og leveringstjenester.
MarkedsplassSkal bety det digitale markedsplassen som eies, utvikles og leveres av Selskapet der (i) produsenter av rå kaffe og kaffebrennerier kan markedsføre og selge produkter samt gi informasjon om seg selv til Brukere, (ii) Brukere, Produsenter og Tilretteleggere kan samhandle med hverandre og (iii) Tilretteleggere kan tilby sine tjenester til både Brukere og Produsenter.
ProdusentBetyr kaffeprodusenter - dyrkere av kaffebønner og kaffebrennerier og andre produsenter av kaffeprodukter - som markedsfører sine produkter osv. på Markedsplassen.
TjenesterSkal ha den betydning som er angitt i innledningen.
BrukerSkal ha den betydning som er angitt i innledningen.

3. GRUNNLEGGENDE BRUKERKRAV

3.1 For å bruke Tjenesten og få tilgang til Markedsplassen, må Brukeren registrere seg for et medlemskap.

3.2 Skulle Brukeren søke om eventuelle Tilleggstjenester, må Brukeren, som vurdert av Selskapet etter dets eget skjønn, ha evnen til å betale for slike Tilleggstjenester. For klarhetens skyld må Brukeren også ha evnen til å betale for eventuelle produkter eller tjenester skaffet av en Tilrettelegger eller Produsent. Selskapet kan når som helst sjekke Brukerens evne til å betale ved hjelp av en kredittsjekk.

3.3 Brukeren kan ikke avsløre påloggingsopplysningene for Tjenesten til noen uautorisert person og skal lagre slike påloggingsopplysninger på en måte som hindrer at uautoriserte personer får tilgang til dem. Hvis Brukeren mistenker at noen uautorisert person har fått tilgang til Brukerens påloggingsopplysninger, må Brukeren umiddelbart varsle Selskapet om dette. Hvis en slik melding ikke er mottatt, er Brukeren ansvarlig for alle kjøp gjort med Brukerens påloggingsopplysninger.

4. SELSKAPETS ANSVAR OG BEGRENSNINGER I ANSVAR

4.1 Selskapet eier rettighetene til og drifter Markedsplassen. Ved inngåelsen av Avtalen og deretter i løpet av varigheten (underlagt eventuelle suspensjoner eller annet), forplikter Selskapet seg til å gjøre Tjenestene og Markedsplassen tilgjengelige for Brukeren i samsvar med vilkårene og betingelsene angitt her og andre steder i Avtalen.

4.2 Selskapet garanterer ikke at Tjenesten eller Markedsplassen alltid vil være tilgjengelig gjennom hele varigheten. Selskapets ansvar i henhold til denne Avtalen skal være begrenset til å rette opp forstyrrelser i leveringen av Tjenesten og Markedsplassen så snart som rimelig mulig. Selskapet påtar seg ikke ansvar for eventuelle skader som Brukeren måtte lide som følge av at Tjenesten eller Markedsplassen ikke fungerer som tiltenkt. Hvis Brukeren har betalt for Tilleggstjenester, skal Brukeren ved forstyrrelser som eneste løsning bli gitt forlengelse av tilgangen til slike Tilleggstjenester tilsvarende den tiden tilleggstjenestene ble forstyrret.

4.3 Selskapet er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av noen forpliktelse i henhold til denne Avtalen i løpet av en slik periode, og i den grad at mangelen er forhindret av omstendigheter utenfor Selskapets rimelige kontroll forutsatt at Selskapets manglende oppfyllelse ikke avhenger av Selskapet selv og mangelen ikke kunne vært unngått ved rimelige forholdsregler.

4.4 Brukeren erkjenner at Markedsplassen integrerer med og inkluderer innebygde lenker osv. til tredjepartsprodukter. Brukeren kan, når han får tilgang til Markedsplassen og bruker Tjenestene, bli bedt om å bruke eller på annen måte komme i kontakt med tredjepartsprodukter. I tillegg kan Tilretteleggere og Produsenter redigere innhold og tilby sine produkter på Markedsplassen. Selskapet er ikke ansvarlig for å undersøke eller evaluere og garanterer ikke tilbudene fra, noen av disse virksomhetene eller enkeltpersonene eller innholdet på deres nettsteder. Selskapet gir ingen representasjon eller garanti og påtar seg ingen forpliktelser av noen art i forhold til slike tredjepartsprodukter. Ved å bruke et tredjepartsprodukt samtykker Brukeren i å overholde eventuelle vilkår og betingelser for slikt tredjepartsprodukt. Selskapet kan dele Brukerens informasjon med Tilretteleggere, Produsenter og andre tredjeparter som er relevante for eventuelle transaksjoner mellom Brukeren og en slik tredjepart.

4.5 Et formål med Markedsplassen og Tjenestene er å muliggjøre at brukeren kan inngå forretningsforhold og avtaler av ulike slag med forskjellige Produsenter og/eller Tilretteleggere. For å unngå tvil, vil Selskapet bare tilby midler til slike forhold og avtaler. Selskapet vil derfor ikke være en del av noen slik avtale. Derfor samtykker og forstår Brukeren at rettighetene og forpliktelsene mellom Brukeren og en Produsent/Tilrettelegger i en slik avtale utelukkende vil gjelde mellom Brukeren og den aktuelle Produsenten/Tilretteleggeren og at Selskapet på ingen måte eller form påtar seg noen som helst ansvar i forhold til noen part i en slik avtale annet enn å tilby Tjenesten og Markedsplassen. Selskapet påtar seg ikke noe ansvar eller ansvar for handlinger, produkter og innhold fra noen av disse eller andre tredjeparter.

5. BRUKERENS ANSVAR

5.1 Brukeren skal, i den grad det gjelder Brukeren, alltid følge Vær så snill å Vær så snill å klikke her for å se

5.2 Tjenestene og Markedsplassen kan bare brukes til sitt tiltenkte formål - dvs. å skape forretningsforhold mellom Brukeren, Tilretteleggerne og Produsentene angående kaffe og andre kaffeprodukter samt å skape andre forhold, kommunisere og dele kunnskap. Tjenestene kan ikke brukes av Brukeren til noe annet formål.

5.3 Brukeren forplikter seg til å sikre at all kommunikasjon som Brukeren har med Produsentene og Tilretteleggerne, skal skje utelukkende gjennom bruk av funksjonene som tilbys på Markedsplassen. Det foregående innebærer at alle avtaler skal inngås mellom Brukeren og Produsentene/Tilretteleggerne (forutsatt at de gjelder kaffe og kaffeprodukter og at partenes kontakter har blitt initiert gjennom bruk av Tjenesten) utelukkende gjennom bruk av Tjenesten.

5.4 Brukeren representerer videre og garanterer at Brukeren vil oppfylle alle forpliktelser som Brukeren er ansvarlig for å påta seg i henhold til noen avtale med en Produsent/Tilrettelegger som er inngått gjennom bruk av Tjenestene. Det bemerkes at alle Produsenter og Tilretteleggere har enig til en tilsvarende bestemmelse og at det foregående gjelder bare i den grad Produsenten eller Tilretteleggeren oppfyller sin forpliktelse overfor Brukeren i henhold til en slik avtale. Selskapet har gitt en valgfri kaffeavtale som Brukeren står fritt til å bruke når han godtar å kjøpe kaffe fra en Produsent. Den valgfrie avtalen er tilgjengelig på Markedsplassen. Brukeren og Produsenten kan enes om å bruke denne valgfrie kaffeavtalen helt eller delvis eller enes om forskjellige eller tilleggsbetingelser for avtalen deres. Imidlertid, hvis det ikke er blitt enige om andre betingelser, samtykker Brukeren i å innlemme den valgfrie kaffeavtalen i en slik avtale med en Produsent. For å unngå tvil, fører bruken av Selskapets valgfrie kaffeavtale ikke til at Selskapet blir en part i noen slik avtale.

5.5 Brukeren forplikter seg til å sikre at ingen handlinger utført av Brukeren i bruk av Tjenesten eller tilgang til Markedsplassen (inkludert for å unngå innholdet i eventuelle avtaler med en Produsent/Tilrettelegger) bryter gjeldende lover og forskrifter. Brukeren skal holde Selskapet skadesløst for eventuelle krav fra tredjeparter som følge av skade eller tap forårsaket av eller i forbindelse med ulovlige handlinger utført av Brukeren i forhold til Tjenesten eller Markedsplassen.

6. FORPLIKTELSER FOR PRODUSENTER OG TILRETTELEGGERE

6.1 For informasjonens skyld bemerkes det at for å få tilgang til og bruke Markedsplassen, må Produsenter og Tilretteleggere overholde følgende forpliktelser. For å unngå tvil, mens Selskapet har rett til å overvåke og verifisere Produsentenes og Tilretteleggernes overholdelse av følgende, gir Selskapet ingen representasjon og/eller garanti i forhold til Produsentene eller Tilretteleggerne og påtar seg intet ansvar for eventuelle brudd eller misrepresentasjon gjort av en Produsent eller en Tilrettelegger.

6.1.1 All informasjon som Produsentene og Tilretteleggerne gir om seg selv, tjenestene sine og produktene sine må alltid være nøyaktige og fullstendige.

6.1.2 Ingen varer eller informasjon som krenker tredjeparters rettigheter, kan markedsføres eller på annen måte leveres på Markedsplassen.

6.1.3 Alle Produsenter og Tilretteleggere må, innen rimelig tid, svare på eventuelle henvendelser, interesseuttrykk, bestillinger osv. fra Brukere. Det foregående innebærer imidlertid ikke noen forpliktelser for Produsenter eller Tilretteleggere om å inngå noen avtaler, selv om alle Produsenter og Tilretteleggere skal gjøre henvendelser, bestillinger osv. fra Brukere til en høy prioritet og videre skal strebe etter å akseptere bestillinger med forbehold om tilgjengelig kapasitet.

6.1.4 Alle Produsenter og Tilretteleggere forplikter seg til å følge Selskapets Vær så snill å klikke her for å se og personvern.

7. SAMFUNN

7.1 Brukeren erkjenner at Markedsplassen blant annet er et fellesskap for personer og selskaper som deler en interesse for kaffe og relaterte produkter og tjenester. På Markedsplassen kan Brukeren samhandle med andre Brukere, Produsenter og Tilretteleggere. Brukere av Markedsplassen kan, med visse begrensninger, publisere artikler, foruminnlegg, oppdateringer, videoer, tips osv. Brukere kan også, via Markedsplassen, sende direktemeldinger til hverandre, kommentere artikler eller andre innlegg publisert på Markedsplassen, og kommunisere på ulike måter.

7.2 I tillegg til det ovennevnte gir Markedsplassen mulighet for at brukeren kan vurdere og anmelde Produsenter og Tilretteleggere, samt for Produsenter, Tilretteleggere og andre brukere å vurdere og anmelde Brukeren. Brukere kan også vurdere og anmelde produkter, tjenester, tilbud, artikler og andre innlegg på Markedsplassen.

7.3 Alle meldinger, anmeldelser, artikler og kommentarer osv. publiseres umiddelbart på Markedsplassen ved innsending, og Selskapet foretar derfor ingen vurderinger av slike meldinger, anmeldelser og/eller kommentarer før de blir publisert.

7.4 Brukeren forplikter seg til å sikre at enhver melding, anmeldelse og/eller kommentar osv. sendt av Brukeren er fakta og korrekt. Brukeren forplikter seg videre til å strebe etter å være objektiv og rettferdig i enhver melding, anmeldelse og/eller kommentar. Brukeren skal ikke inkludere noen ulovlige, støtende eller diskriminerende uttalelser i noen melding, anmeldelse eller kommentar.

7.5 Selskapet påtar seg intet ansvar for anmeldelser og/eller kommentarer publisert på Markedsplassen. Imidlertid forbeholder Selskapet seg retten til å fjerne anmeldelser/kommentarer som etter Selskapets rimelige vurdering ikke er fakta og korrekte eller på annen måte mangler objektivitet, bryter med gjeldende lov, kan anses å være støtende eller diskriminerende, eller som inneholder anmeldelser eller meninger om andre aspekter enn de relevante for Markedsplassen. Selskapet forbeholder seg også retten til å suspendere Brukeren hvis Selskapet etter Selskapets rimelige vurdering bryter med noen forpliktelser som er angitt her. Hvis Brukeren finner at en kommentar/anmeldelse mangler i disse aspektene, forplikter Brukeren seg til å informere Selskapet om dette uten ugrunnet opphold.

8. PRISER, AVGIFTER OG BETALINGSVILKÅR

8.1 Tjenestene er gratis med mindre Brukeren har abonnert på noen Tilleggstjenester. Prisen for Tilleggstjenester er angitt i Selskapets prisliste som fra tid til annen er tilgjengelig for alle brukere av Markedsplassen. Selskapet forbeholder seg retten til å justere prisene fra tid til annen.

8.2 Prisen for Produsentenes og Tilretteleggernes produkter og tjenester avtales separat og kommuniseres av Produsentene og Tilretteleggerne, henholdsvis.

8.3 Den gjeldende avgiften for Tilleggstjenestene vil bli belastet ved aktivering og deretter månedlig på forhånd som gjelder, med mindre avgiften er engangsavgift. Avgifter vil bli belastet ved å bruke betalingsmåten angitt på Markedsplassen. Hvis Selskapet etter to mislykkede forsøk ikke har kunnet belaste betalingen, vil de aktuelle Tilleggstjenestene for Brukeren bli kansellert uten behov for noen separat melding.

8.4 Hvis betaling med kreditt- eller debetkort ikke er mulig, kan Selskapet fakturere Brukeren via e-postfaktura til Brukerens registrerte e-postadresse. Betalingsbetingelsene for en slik faktura skal være netto 15 dager.

8.5 Hvis Brukeren ikke betaler fakturaen eller annen kompensasjon til Selskapet innen forfallsdato for betaling, vil Brukeren bli belastet et påminnelsesgebyr og forsinkelsesrenter i henhold til den svenske renteloven (Sw. räntelagen (1975:635)). Hvis Brukeren ikke betaler etter en slik sen betalingspåminnelse, forbeholder Selskapet seg retten til å iverksette inkassotiltak, og Brukeren kan bli belastet for eventuelle kostnader i forbindelse med dette.

9. PERSONOPPLYSNINGER OG KOMMUNIKASJON

9.1 Brukerens personopplysninger behandles i samsvar med Selskapets personvernpolicy for Tjenesten, som er tilgjengelig på Markedsplassen.

9.2 Brukeren er ansvarlig for å sikre at informasjonen i sin brukerprofil, som navn, adresse og kontaktinformasjon, er oppdatert. Brukeren skal umiddelbart melde fra om endringer i slik informasjon til Selskapets kundeservice.

10. IMMATERIELLE EIERETTIGHETER

10.1 Alle immaterielle rettigheter som kan tilskrives Tjenesten (inkludert men ikke begrenset til Markedsplassen) er Selskapets, dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere sin eksklusive eiendom. Brukeren gis ingen rettigheter til slike immaterielle rettigheter med mindre det er uttrykkelig angitt i disse Generelle vilkårene og betingelsene.

10.2 Disse Generelle vilkårene og betingelsene gir Brukeren en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Markedsplassen og innholdet i Tjenesten. Brukeren kan bare bruke lisensen i samsvar med formålene og bruksbegrensningene som er spesifisert i disse Generelle vilkårene og betingelsene.

10.3 Tjenesten og Markedsplassen kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller ressurser. Slike lenker tilbys av Selskapet som en tjeneste for Brukeren og innebærer ikke Selskapets godkjenning av nettstedet det er snakk om. Selskapet er ikke ansvarlig for innholdet, produktene eller tjenestene som er tilgjengelige på tredjeparts nettsteder eller ressurser eller lenker på slike nettsteder. Brukeren erkjenner det eneste ansvaret for og påtar seg all risiko som oppstår fra, bruk av noen tredjeparts nettsteder eller ressurser.

11. ENDRINGER I AVTALEN

11.1 Selskapet har en ensidig rett til å endre disse Generelle vilkårene og betingelsene i løpet av Avtalens gyldighetsperiode. Ved vesentlige endringer skal Selskapet informere Brukeren ved å publisere oppdateringen på Markedsplassen minst to uker før den tiltenkte endringen trer i kraft. Hvis Brukeren ikke aksepterer endringen, kan Brukeren si opp Avtalen.

11.2 Selskapet kan fra tid til annen endre prisen for eventuelle Tilleggstjenester. Ved en endring av prisen for et medlemskap med fast avgift som medfører en økning i Brukerens avgift, skal Selskapet informere Brukeren om endringen via Markedsplassen minst 45 dager før implementeringen.

11.3 Brukeren skal kontinuerlig besøke Markedsplassen for å holde seg oppdatert med hensyn til prisjusteringer, avtalevilkår og brukerveiledninger.

11.4 Selskapet kan helt eller delvis overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne Avtalen til et annet selskap i sin konsern. Brukeren kan ikke overføre noen av sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til Avtalen til andre.

12. VARIGHET OG OPPSIGELSE

12.1 Avtalen gjelder til videre varsel.

12.2 Brukeren kan si opp sitt medlemskap ved å gi melding til Selskapet, hvorpå Selskapet vil deaktivere Brukeren så snart som mulig.

12.3 Ved en oppsigelsesmelding angående en Tilleggstjeneste med fast medlemsavgift, vil Tilleggstjenesten bli avsluttet ved neste månedsskifte. I løpet av oppsigelsesperioden kan Brukeren fortsette å bruke den aktuelle Tilleggstjenesten.

12.4 Brukeren har rett til å trekke seg tilbake (Sw. ångerrätt) innen 14 dager etter registrering av kjøp av en Tilleggstjeneste på Markedsplassen. Hvis Brukeren ønsker å benytte seg av retten til å trekke seg tilbake, skal Brukeren varsle Selskapet innen 14 dager etter registrering. Når retten til å trekke seg tilbake benyttes, kan Brukeren bruke et standard skjema tilgjengelig på Sveriges Forbrukerbyrås (Sw. Konsumentverket) nettside.

12.5 Selskapet kan si opp Avtalen av bekvemmelighetshensyn med tre måneders forhåndsvarsel. Selskapet kan videre si opp Avtalen med øyeblikkelig virkning eller suspendere Brukerens tilgang til og bruk av Tjenesten, hvorpå all gjeld som skyldes Selskapet umiddelbart skal gjøres opp, hvis:

(a) En kredittsjekk viser at Brukeren har en historie med manglende betaling eller Selskapet på annen måte har rimelig grunn til å tro at Brukeren mangler evnen til å betale,

(b) Brukeren ikke betaler avgiftene for Tilleggstjenester når de forfaller, hvorved Brukerens tilgang til og bruk av Tilleggstjenesten vil bli umiddelbart suspendert,

(c) Brukeren ikke oppfyller sine andre betalingsforpliktelser overfor Selskapet,

(d) Brukeren har gitt feil informasjon i Avtalen for å manipulere systemet,

(e) Brukerens konto- eller påloggingsinformasjon misbrukes,

(f) Brukeren ikke har logget inn på eller på annen måte tilgang til Markedsplassen eller Tjenestene i mer enn tre påfølgende måneder,

(g) Brukeren på annen måte bryter med eventuelle brukerinstruksjoner utstedt av Selskapet, eller

(h) Brukeren på noen annen måte vesentlig bryter med vilkårene i Avtalen.

13. KONTAKT OG MELDINGER

Informasjon fra Selskapet til Brukeren kan gis via e-post, telefon, SMS, post eller Markedsplassen. Informasjon fra Brukeren til Selskapet kan gis via Markedsplassen eller e-post.

14. TVISTER

14.1 Tvister mellom Brukere og Produsenter eller Tilretteleggere - tvisteprosedyre

14.1.1 Hvis en tvist som har sin bakgrunn i bruken av Tjenestene skulle oppstå mellom Brukeren og en Produsent eller Tilrettelegger, forplikter Brukeren seg til å varsle Selskapet om dette for å løses gjennom Tvisteprosedyren.

14.1.2 Med mindre det er en umiddelbar risiko for at Brukeren lider uopprettelig skade, forplikter Brukeren seg til å ikke starte formelle rettslige skritt mot en Produsent eller Tilrettelegger med mindre Tvisteprosedyren er avsluttet uten en tilfredsstillende og gjensidig akseptabel minnelig løsning for begge parter.

14.1.3 Brukeren skal sørge for at meklingsprosedyrer som samsvarer med Tvisteprosedyren, er inkludert i Brukerens avtaler med eventuelle Produsenter eller Tilretteleggere.

14.1.4 For å unngå enhver tvil og for informasjonsformål, er kravene som er angitt ovenfor inkludert i Selskapets avtale med alle Produsenter og Tilretteleggere også.

14.1.5 Mens Selskapet streber etter å søke enhver mulighet for en minnelig løsning på en tvist, skal Selskapets rolle anses som den av en betrodd og objektiv mekler heller enn en voldgiftsdommer. Det er partenes beslutning om de velger å akseptere en foreslått løsning på en tvist som tilbys av Selskapet. Selskapet deltar i disse diskusjonene på best mulig måte og vil ikke akseptere noe ansvar for sin involvering i Tvisteprosedyren.

14.2 Tvister mellom Brukeren og Selskapet

14.2.1 Denne Avtalen skal være underlagt svensk materiell lov.

14.2.2 Hvis en tvist ikke kan løses i samarbeid med Selskapet, kan en Bruker som er forbruker henvende seg til Allmänna reklamationsnämnden, se Startsida | Allmänna reklamationsnämnden.

14.2.3 Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår i forbindelse med denne Avtalen, som ikke kan avgjøres i samsvar med punkt 14.2.2 ovenfor, skal endelig avgjøres ved voldgift administrert av Voldgiftsinstituttet ved Handelskammaren i Stockholm (SCC). Reglene for hurtigvoldgift skal gjelde. Voldgiftsstedet skal være Stockholm, og språket som skal brukes i voldgiftsprosessen, skal være engelsk.