Terms and Conditions

Servicevilkår - Era of We

Generelle vilkår og betingelser

Gældende fra og med april 2021 indtil videre.

Følgende er de generelle vilkår og betingelser (de Generelle Vilkår og Betingelser") hvori der er indgået en aftale mellem SEWN Technology Solution AB

1. AFTALEN, PARTEME OG TJENESTEN

1.1 Aftalen mellem Brugeren og Selskabet for Tjenesten består af vilkårene og betingelserne for registreringsprocessen, som Brugeren skal fuldføre for at få adgang til Tjenesten, og disse Generelle Vilkår og Betingelser, herefter samlet Aftalen". Ved at markere afkrydsningsfeltet i registreringsprocessen

1.2 Med henblik på at evaluere, forbedre og yderligere udvikle Tjenesten kan Selskabet bede Brugeren om at deltage i frivillige undersøgelser og interviews.

2. DEFINITIONER

I disse Generelle Vilkår og Betingelser skal følgende termer og udtryk have de nedenfor angivne betydninger.

Yderligere tjenesterBetyder sådanne yderligere tjenester, som Selskabet mod et gebyr kan tilbyde Brugeren fra tid til anden, som nærmere angivet og beskrevet på Markedspladsen.
AftaleSkal have den betydning, der er angivet i afsnit 1.1.
AdfærdskodeksBetyder Selskabets politik vedrørende miljøet, arbejdsforhold osv., som Brugeren skal overholde ved brug af Markedspladsen / Tjenesterne. Adfærdskodeksen kan tilgås på Markedspladsen. Adfærdskodeksen inkluderer også en forpligtelse til socialt ansvar for bl.a. kaffebønder med små virksomheder, der ikke selv har ressourcerne til at udnytte de muligheder, som Markedspladsen tilbyder.
ForretningSkal have den betydning, der er angivet i afsnit 1.1.
TvisteprocedureBetyder den procedure, ifølge hvilken eventuelle tvister mellem en Bruger, en Producent og/eller en Facilitator, i videst muligt omfang, skal løses, og hvilken procedure er beskrevet mere detaljeret på Markedspladsen.
Vilkår og betingelserSkal have den betydning, der er angivet i præamblen.
FacilitatorBetyder virksomheder eller personer, der bruger og får adgang til Markedspladsen med henblik på at tilbyde tjenester til Brugere, Producenter og andre Facilitatorer inden for områder som bl.a. ejendomsmægling, branding, audits, mølletjenester, smagningsoplevelser, prøveforsendelser, import-/eksporttjenester og leveringstjenester.
MarkedspladsSkal betyde den digitale markedsplads, som ejes, udvikles og leveres af Selskabet, hvor (i) producenter af råkaffe og kafferisterier kan markedsføre og sælge produkter samt give oplysninger om sig selv til Brugere, (ii) Brugere, Producenter og Facilitatorer kan interagere med hinanden og (iii) Facilitatorer kan tilbyde deres tjenester til både Brugere og Producenter.
ProducenterBetyder kaffeproducenter - kaffebønder og kafferisterier og andre producenter af kaffeprodukter - der markedsfører deres produkter osv. på Markedspladsen.
TjenesterSkal have den betydning, der er angivet i præamblen.
BrugereSkal have den betydning, der er angivet i præamblen.

3. GRUNDLÆGGENDE BRUGERKRAV

3.1 For at kunne bruge Tjenesten og få adgang til Markedspladsen skal Brugeren registrere sig som medlem.

3.2 Skulle Brugeren ansøge om eventuelle Yderligere Tjenester, skal Brugeren, som vurderet af Selskabet efter dets skøn, have evnen til at betale for sådanne Yderligere Tjenester. Til klarhed skal Brugeren også have evnen til at betale for eventuelle produkter eller tjenester erhvervet af en Facilitator eller Producent. Selskabet kan til enhver tid kontrollere Brugerens evne til at betale ved hjælp af en kreditrapport.

3.3 Brugeren må ikke videregive loginoplysninger til Tjenesten til nogen uautoriseret person og skal opbevare sådanne loginoplysninger på en måde, der forhindrer, at uautoriserede personer får adgang til dem. Hvis Brugeren mistænker, at nogen uautoriseret person har fået adgang til Brugerens loginoplysninger, skal Brugeren straks underrette Selskabet herom. Hvis en sådan underretning ikke er modtaget, er Brugeren ansvarlig for alle køb foretaget med Brugerens loginoplysninger.

4. SELSKABETS ANSVAR OG BEGRÆNSNINGER FOR ANSVAR

4.1 Selskabet ejer rettighederne til og driver Markedspladsen. Ved indgåelsen af Aftalen og herefter i løbet af aftaleperioden (underlagt eventuelle suspensioner eller på anden måde) forpligter Selskabet sig til at gøre Tjenesten og Markedspladsen tilgængelig for Brugeren på de vilkår og betingelser, der er angivet heri og andre steder i Aftalen.

4.2 Selskabet garanterer ikke, at Tjenesten eller Markedspladsen altid vil være tilgængelig i løbet af aftaleperioden. Selskabets ansvar i henhold til denne Aftale skal begrænses til at rette forstyrrelser i leveringen af Tjenesten og Markedspladsen så hurtigt som muligt. Selskabet påtager sig ikke ansvar for eventuelle skader, som Brugeren må lide som følge af, at Tjenesten eller Markedspladsen ikke fungerer som til hensigt. I tilfælde af, at Brugeren har betalt for Yderligere Tjenester, skal Brugeren i tilfælde af forstyrrelse som sin eneste retsmiddel få forlænget adgangen til sådanne Yderligere Tjenester svarende til den tid, hvor leveringen af Yderligere Tjenester blev forstyrret.

4.3 Selskabet er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af nogen forpligtelse i henhold til denne Aftale i løbet af en sådan periode og i det omfang, at manglende opfyldelse forhindres af omstændigheder uden for Selskabets rimelige kontrol, forudsat at Selskabets manglende opfyldelse ikke afhænger af Selskabet selv, og at manglende opfyldelse ikke kunne have været undgået ved rimelige forholdsregler.

4.4 Brugeren anerkender, at Markedspladsen integrerer med og inkluderer indlejrede links osv. til tredjepartsprodukter. Når Brugeren får adgang til Markedspladsen og bruger Tjenesterne, kan Brugeren blive bedt om at bruge eller på anden måde komme i kontakt med tredjepartsprodukter. Derudover kan Facilitatorer og Producenter redigere indhold og tilbyde deres produkter på Markedspladsen. Selskabet er ikke ansvarlig for at undersøge eller evaluere og garanterer ikke tilbudene fra nogen af disse virksomheder eller personer eller indholdet på deres websteder. Selskabet fremsætter ingen erklæring eller garanti og påtager sig ingen forpligtelser af nogen art i forhold til sådanne tredjepartsprodukter. Ved at bruge et tredjepartsprodukt accepterer Brugeren at overholde eventuelle vilkår og betingelser for et sådant tredjepartsprodukt. Selskabet kan dele Brugerens oplysninger med Facilitatorer, Producenter og andre tredjeparter som relevant for eventuelle transaktioner mellem Brugeren og en sådan tredjepart.

4.5 Et formål med Markedspladsen og Tjenesterne er at muliggøre, at brugeren kan indgå forretningsforhold og aftaler af forskellige typer med forskellige Producenter og/eller Facilitatorer. Til undgåelse af tvivl vil Selskabet kun give midler til sådanne forhold og aftaler. Selskabet vil således ikke være en del af en sådan aftale. Derfor accepterer og forstår Brugeren, at rettigheder og forpligtelser mellem Brugeren og en Producent/Facilitator i en sådan aftale udelukkende vil gælde mellem Brugeren og den pågældende Producent/Facilitator, og at Selskabet på ingen måde påtager sig noget ansvar overhovedet i forhold til nogen part i en sådan aftale ud over at yde Tjenesten og Markedspladsen. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar eller ansvar for handlinger, produkter og indhold fra alle disse eller andre tredjeparter.

5. BRUGERENS ANSVAR

5.1 Brugeren skal, i det omfang det er relevant for Brugeren, altid overholde Adfærdskodeksen.

5.2 Tjenesterne og Markedspladsen må kun bruges til deres tilsigtede formål - dvs. at oprette forretningsforhold mellem Brugeren, Facilitatorerne og Producenterne vedrørende kaffe og andre kaffeprodukter samt at oprette andre forhold, kommunikere og dele viden. Tjenesterne må ikke bruges af Brugeren til noget andet formål.

5.3 Brugeren forpligter sig til at sikre, at al kommunikation, som Brugeren har med Producenterne og Facilitatorerne, skal foregå udelukkende gennem brugen af de funktioner, der er tilgængelige på Markedspladsen. Det foranstående indebærer, at alle aftaler skal indgås mellem Brugeren og Producenter/Facilitatorer (forudsat at de vedrører kaffe og kaffeprodukter, og at partnernes kontakter er blevet initieret gennem brugen af Tjenesten) udelukkende gennem brugen af Tjenesten.

5.4 Brugeren erklærer og garanterer yderligere, at Brugeren vil opfylde alle forpligtelser, som Brugeren er forpligtet til at påtage sig i henhold til enhver aftale med en Producent/Facilitator, der er indgået gennem brugen af Tjenesterne. Det bemærkes, at alle Producenter og Facilitatorer har accepteret en tilsvarende bestemmelse, og at det foranstående kun gælder i det omfang, at Producenten eller Facilitatoren opfylder sin forpligtelse over for Brugeren i henhold til en sådan aftale. Selskabet har fremlagt en valgfri kaffeaftale, som Brugeren er fri til at bruge, når Brugeren accepterer at købe kaffe fra en Producent. Den valgfrie aftale er tilgængelig på Markedspladsen. Brugeren og Producenten kan acceptere denne valgfrie kaffeaftale helt eller delvist eller acceptere forskellige eller yderligere vilkår for deres aftale. Imidlertid, hvis og i det omfang at der ikke er aftalt andre vilkår, accepterer Brugeren at inkludere den valgfrie kaffeaftale i en sådan aftale med en Producent. Til undgåelse af tvivl medfører brugen af Selskabets valgfrie kaffeaftale ikke, at Selskabet bliver part i en sådan aftale.

5.5 Brugeren forpligter sig til at sikre, at ingen handling foretaget af Brugeren ved brug af Tjenesten eller adgang til Markedspladsen (herunder for at undgå indholdet af en hvilken som helst aftale med en Producent/Facilitator) overtræder gældende love og bestemmelser. Brugeren skal kompensere Selskabet for eventuelle tredjeparts krav som følge af skade eller tab forårsaget af eller i forbindelse med eventuelle ulovlige handlinger foretaget af Brugeren i forhold til Tjenesten eller Markedspladsen.

6. FORPLIGTELSER FOR PRODUCENTER OG FACILITATORER

6.1 Til orientering bemærkes det, at for at få adgang til og bruge Markedspladsen, skal Producenter og Facilitatorer overholde følgende forpligtelser. Til undgåelse af tvivl, selvom Selskabet har ret til at overvåge og verificere Producenternes og Facilitatorernes overholdelse af følgende, fremsætter Selskabet ingen erklæring og/eller garanti i forhold til Producenterne eller Facilitatorerne og påtager sig intet ansvar for eventuelle overtrædelser eller fejlagtige oplysninger fremsat af en Producent eller en Facilitator.

6.1.1 Alle oplysninger, som Producenterne og Facilitatorerne giver om sig selv, deres tjenester og deres produkter, skal altid være nøjagtige og fuldstændige.

6.1.2 Ingen varer eller oplysninger, der krænker tredjeparts rettigheder, må markedsføres eller på anden måde leveres på Markedspladsen.

6.1.3 Alle Producenter og Facilitatorer skal inden for en rimelig tid reagere på eventuelle forespørgsler, interesseerklæringer, ordrer osv. fra Brugere. Det foranstående indebærer imidlertid ikke for Producenterne eller Facilitatorerne nogen forpligtelser til at indgå nogen aftaler, selvom alle Producenter og Facilitatorer skal prioritere forespørgsler, ordrer osv. fra Brugere og yderligere skal bestræbe sig på at acceptere ordrer under forudsætning af tilgængelig kapacitet.

6.1.4 Alle Producenter og Facilitatorer forpligter sig til at overholde Selskabets Adfærdskodeks - som inkluderer en forpligtelse til aktivt at arbejde for at sikre, at kaffebønder med små mængder kan nyde fordelene, som Markedspladsen tilbyder - og privatlivspolitik.

7. FÆLLESSKAB

7.1 Brugeren anerkender, at Markedspladsen blandt andet er et fællesskab for personer og virksomheder, der deler en interesse for kaffe og tilhørende produkter og tjenester. På Markedspladsen kan brugeren interagere med andre brugere, producenter og facilitatorer. Brugere af Markedspladsen kan, med visse begrænsninger, offentliggøre artikler, forumindlæg, opdateringer, videoer, tips osv. Brugere kan også via Markedspladsen sende direkte beskeder til hinanden, kommentere artikler eller andre indlæg offentliggjort på Markedspladsen og kommunikere på forskellige måder.

7.2 Udover det ovenstående giver Markedspladsen mulighed for, at brugeren kan vurdere og anmelde producenter og facilitatorer, og at producenter, facilitatorer og andre brugere kan vurdere og anmelde brugeren. Brugere kan også vurdere og anmelde produkter, tjenester, tilbud, artikler og andre indlæg på Markedspladsen.

7.3 Alle beskeder, anmeldelser, artikler og kommentarer osv. offentliggøres øjeblikkeligt på Markedspladsen ved indsendelse, og Selskabet foretager derfor ingen vurderinger af sådanne beskeder, anmeldelser og/eller kommentarer, inden de offentliggøres.

7.4 Brugeren forpligter sig til at sikre, at enhver besked, anmeldelse og/eller kommentar osv., indsendt af brugeren, er faktuel og korrekt. Brugeren forpligter sig desuden til at stræbe efter at være objektiv og retfærdig i enhver besked, anmeldelse og/eller kommentar. Brugeren må ikke inkludere ulovlige, krænkende eller diskriminerende udsagn i nogen besked, anmeldelse eller kommentar.

7.5 Selskabet påtager sig intet ansvar for anmeldelser og/eller kommentarer offentliggjort på Markedspladsen. Selskabet forbeholder sig dog retten til at fjerne eventuelle anmeldelser/kommentarer, som efter Selskabets rimelige vurdering ikke er faktuelle og korrekte eller på anden måde mangler objektivitet, overtræder gældende lov, kan anses for at være krænkende eller diskriminerende, eller som indeholder anmeldelser eller meninger om andre aspekter end dem, der er relevante for Markedspladsen. Selskabet forbeholder sig også retten til at suspendere brugeren, hvis Selskabet efter sin rimelige vurdering finder, at brugeren overtræder nogen forpligtelser fastsat heri. Hvis brugeren finder, at nogen kommentar/anmeldelse mangler i disse aspekter, forpligter brugeren sig til at informere Selskabet herom uden unødig forsinkelse.

8. PRISER, GEBYRER OG BETALINGSVILKÅR

8.1 Tjenesterne er gratis, medmindre brugeren har tilmeldt sig nogen Ekstra Tjenester. Prisen for Ekstra Tjenester er angivet i Selskabets prisliste, som fra tid til anden er tilgængelig for alle brugere af Markedspladsen. Selskabet forbeholder sig retten til at justere priserne fra tid til anden.

8.2 Prisen for producenternes og facilitatorernes produkter og tjenester aftales separat og kommunikeres af producenterne og facilitatorerne, henholdsvis.

8.3 Det gældende gebyr for Ekstra Tjenester vil blive opkrævet ved aktivering og derefter månedligt forudbetalt, som relevant, medmindre gebyret er en engangsbetaling. Gebyrer vil blive opkrævet ved brug af betalingsmetoden angivet på Markedspladsen. Hvis Selskabet efter to mislykkede forsøg ikke har kunnet opkræve betalingen, vil de pågældende Ekstra Tjenester til brugeren blive annulleret uden behov for nogen separat meddelelse.

8.4 Hvis betaling med kredit- eller betalingskort ikke er mulig, kan Selskabet fremsende faktura til brugeren via e-mail til brugerens registrerede e-mailadresse. Betalingsvilkårene for en sådan faktura skal være 15 dage netto.

8.5 Hvis brugeren ikke betaler fakturaen eller nogen anden kompensation til Selskabet inden betalingsfristen, vil brugeren blive opkrævet et rykkergebyr og forsinkelsesrente i henhold til den svenske Rentelov (Sw. räntelagen (1975:635)). Hvis brugeren ikke betaler efter en sådan rykker, forbeholder Selskabet sig retten til at iværksætte inkassoforanstaltninger, og brugeren kan blive opkrævet for eventuelle omkostninger i forbindelse hermed.

9. PERSONDATA OG KOMMUNIKATION

9.1 Brugerens persondata behandles i overensstemmelse med Selskabets privatlivspolitik for Tjenesten, som er tilgængelig på Markedspladsen.

9.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at oplysninger i hans/hendes brugerprofil, såsom navn, adresse og kontaktinformation, er opdaterede. Brugeren skal straks meddele eventuelle ændringer i sådanne oplysninger til Selskabets kundeservice.

10. IMMATERIELLE RETT IGHEDER

10.1 Alle immaterielle rettigheder til Tjenesten (herunder men ikke begrænset til Markedspladsen) tilhører udelukkende Selskabet, dets tilknyttede selskaber eller licensgivere. Brugeren gives ikke nogen rettighed til sådanne immaterielle rettigheder, medmindre det eksplicit er angivet i disse Generelle Vilkår og Betingelser.

10.2 Disse Generelle Vilkår og Betingelser giver brugeren en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar licens til at bruge Markedspladsen og indholdet af Tjenesten. Brugeren må kun bruge licensen i overensstemmelse med formålene og de anvendelsesbegrænsninger, der er angivet i disse Generelle Vilkår og Betingelser.

10.3 Tjenesten og Markedspladsen kan indeholde links til tredjepartswebsites eller ressourcer. Sådanne links leveres af Selskabet som en service for brugeren og indebærer ikke Selskabets godkendelse af den pågældende hjemmeside. Selskabet er ikke ansvarlig for indholdet, produkterne eller tjenesterne på tredjepartswebsites eller ressourcer eller links på sådanne hjemmesider. Brugeren erkender det ene ansvar og påtager sig al risiko ved brugen af ​​eventuelle tredjepartswebsites eller ressourcer.

11. ÆNDRINGER AF AFTALEN

11.1 Selskabet har en ensidig ret til at ændre disse Generelle Vilkår og Betingelser i løbet af aftaleperioden. I tilfælde af en væsentlig ændring skal Selskabet informere brugeren ved at offentliggøre opdateringen på Markedspladsen mindst to uger før den tilsigtede ændring træder i kraft. Hvis brugeren ikke accepterer ændringen, kan brugeren opsige aftalen.

11.2 Selskabet kan fra tid til anden ændre prisen for eventuelle Ekstra Tjenester. Ved ændring af prisen for et medlemskab med et fast gebyr, der medfører en stigning i brugerens gebyr, skal Selskabet informere brugeren om ændringen via Markedspladsen mindst 45 dage før implementeringen.

11.3 Brugeren skal løbende besøge Markedspladsen for at være opdateret med hensyn til prisjusteringer, aftalevilkår og brugerinstruktioner.

11.4 Selskabet kan helt eller delvist overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale til et andet selskab i sin koncern. Brugeren kan ikke overføre nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til Aftalen til andre.

12. VARIGHED OG OPSIGELSE

12.1 Aftalen er gyldig indtil videre.

12.2 Brugeren kan opsige sit medlemskab ved at give meddelelse til Selskabet, hvorefter Selskabet vil deaktivere brugeren så hurtigt som muligt.

12.3 I tilfælde af en opsigelsesmeddelelse vedrørende en Ekstra Tjeneste med et fast medlemsgebyr, vil Ekstra Tjenesten blive ophørt den næste måneds vendepunkt. I løbet af opsigelsesperioden kan brugeren fortsætte med at bruge den pågældende Ekstra Tjeneste.

12.4 Brugeren har ret til at fortryde (Sw. ångerrätt) inden for 14 dage efter registrering af købet af en Ekstra Tjeneste på Markedspladsen. Hvis brugeren ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal brugeren underrette Selskabet inden for 14 dage efter registreringen. Når brugeren gør brug af fortrydelsesretten, kan brugeren anvende en standardformular, der er tilgængelig på det svenske Forbrugerstyrelses (Sw. Konsumentverket) websted.

12.5 Selskabet kan opsige aftalen af bekvemmelighedsgrunde med tre måneders forudgående varsel. Selskabet kan desuden opsige aftalen med øjeblikkelig virkning eller suspendere brugerens adgang til og brug af Tjenesten, hvorefter alle skyldige beløb til Selskabet straks skal afregnes, hvis:

(a) En kreditrapport viser, at brugeren har en historik med manglende betaling, eller Selskabet på anden måde har rimelig grund til at tro, at brugeren ikke har evnen til at betale,

(b) Brugeren ikke betaler gebyrerne for Ekstra Tjenesterne rettidigt, hvorefter brugerens adgang til og brug af Ekstra Tjenesten vil blive suspenderet øjeblikkeligt,

(c) Brugeren ikke opfylder sine øvrige betalingsforpligtelser over for Selskabet,

(d) Brugeren har givet forkerte oplysninger i Aftalen for at manipulere systemet,

(e) Brugerens konto eller loginoplysninger misbruges,

(f) Brugeren ikke har logget ind på eller på anden måde fået adgang til Markedspladsen eller Tjenesterne i mere end tre på hinanden følgende måneder,

(g) Brugeren bryder på anden måde eventuelle brugerinstruktioner udstedt af Selskabet, eller

(h) Brugeren på anden måde væsentligt overtræder vilkårene i Aftalen.

13. KONTAKT OG BESKEDER

Information fra Selskabet til Brugeren kan gives via e-mail, telefon, SMS, post eller Markedspladsen. Information fra Brugeren til Selskabet kan gives via Markedspladsen eller e-mail.

14. TVISTER

14.1 Tvister mellem Brugere og Producenter eller Facilitatorer - tvisteprocedure

14.1.1 Hvis der opstår en tvist, der har sin grund i brugen af Tjenesterne, mellem Brugeren og en Producent eller en Facilitator, forpligter Brugeren sig til at underrette Selskabet herom for at få løst tvisten gennem Tvisteproceduren.

14.1.2 Medmindre der er en øjeblikkelig risiko for, at Brugeren lider uoprettelig skade, forpligter Brugeren sig til ikke at indlede formelle retssager mod en Producent eller Facilitator, medmindre Tvisteproceduren er afsluttet uden en tilfredsstillende og gensidigt acceptabel mæglingsløsning for begge parter.

14.1.3 Brugeren skal sikre, at mæglingsprocedurer svarende til Tvisteproceduren er inkluderet i Brugerens aftaler med enhver Producent eller Facilitator.

14.1.4 Til undgåelse af enhver tvivl og til informationsformål er kravene anført ovenfor inkluderet i Selskabets aftale med alle Producenter og Facilitatorer også.

14.1.5 Mens Selskabet stræber efter at søge enhver mulighed for en mæglingsløsning af en tvist, skal Selskabets rolle anses for den af en betroet og objektiv mægler snarere end en voldgiftsmand. Det er parternes beslutning, om de vælger at acceptere en foreslået løsning på en tvist, som Selskabet leverer. Selskabet deltager i disse drøftelser på bedste indsats basis og vil ikke acceptere noget ansvar for sin deltagelse i Tvisteproceduren.

14.2 Tvister mellem Brugeren og Selskabet

14.2.1 Denne Aftale skal reguleres af svensk materiel ret.

14.2.2 Hvis en tvist ikke kan løses i overensstemmelse med Selskabet, kan en bruger, der er forbruger, henvende sig til Forbrugerklagenævnet, se Startsida | Allmänna reklamationsnämnden.

14.2.3 Enhver tvist, uoverensstemmelse eller krav, der opstår i forbindelse med denne Aftale, som ikke kan løses i overensstemmelse med afsnit 14.2.2 ovenfor, skal endeligt afgøres ved voldgift administreret af Voldgiftsinstituttet for Handelskammeret i Stockholm (SCC). Reglerne for hastevoldgift skal anvendes. Voldgiftsstedet skal være Stockholm, og sproget, der skal anvendes i voldgiftsproceduren, skal være engelsk.