Terms and Conditions

Användarvillkor - Era of We

Allmänna villkor

Gäller från och med april 2021 tills vidare.

Följande är de allmänna villkor (Allmänna Villkor) enligt vilka ett avtal har ingåtts mellan SEWN Technology Solution AB

1.AVTALET, PARTERNA OCH TJÄNSTEN

1.1 Avtalet mellan Användaren och Bolaget avseende Tjänsten består av villkoren för den registreringsprocess som Användaren måste genomföra för att få tillgång till Tjänsten, samt dessa Allmänna Villkor, nedan gemensamt benämnt Avtalet". Genom att markera eller kryssa i kryssrutan i registreringsprocessen

1.2 I syfte att utvärdera, förbättra och vidareutveckla Tjänsten kan Företaget be Användaren att delta i frivilliga undersökningar och intervjuer.

2. DEFINITIONER

I dessa Allmänna Villkor ska följande termer och uttryck ha den innebörd som anges nedan.

Ytterligare tjänsterInnebär sådana ytterligare tjänster som Företaget, mot en avgift, kan erbjuda Användaren från tid till annan enligt vad som närmare anges och beskrivs på Marknadsplatsen.
AvtalSkall ha den betydelse som anges i punkt 1.1.
Code of ConductInnebär företagets policy avseende miljö, arbetsförhållanden etc. som användaren måste följa vid användning av Marknadsplatsen / Tjänsterna. Uppförandekoden finns tillgänglig på Marknadsplatsen. Uppförandekoden innehåller även en skyldighet till socialt ansvarstagande för bl.a. odlare av kaffebönor med små företag som inte själva har resurser att utnyttja de möjligheter som Marknadsplatsen erbjuder.
FöretagSkall ha den betydelse som anges i punkt 1.1.
TvisteförfarandeInnebär det förfarande enligt vilket eventuella tvister som uppstår mellan en Användare en Producent och/eller en Facilitator, i största möjliga utsträckning, ska lösas och vilket förfarande beskrivs mer i detalj på Marknadsplatsen.
Allmänna villkorSkall ha den innebörd som anges i ingressen.
FacilliitatorSkall avse den digitala marknadsplats som ägs, utvecklas och tillhandahålls av Bolaget där (i) producenter av råkaffe och kafferosterier kan marknadsföra och sälja produkter samt tillhandahålla information om sig själva till Användare, (ii) Användare, Producenter och Facilitatorer kan interagera med varandra och (iii) Facilitatorer kan erbjuda sina tjänster till både Användare och Producenter.
MarknadsplatsSkall avse den digitala marknadsplats som ägs, utvecklas och tillhandahålls av Bolaget där (i) producenter av råkaffe och kafferosterier kan marknadsföra och sälja produkter samt tillhandahålla information om sig själva till Användare, (ii) Användare, Producenter och Facilitatorer kan interagera med varandra och (iii) Facilitatorer kan erbjuda sina tjänster till både Användare och Producenter.
ProducenterAvser kaffeproducenter - odlare av kaffebönor samt kafferosterier och andra tillverkare av kaffeprodukter - som marknadsför sina produkter etc. på Marknadsplatsen.
TjänsterSkall ha den betydelse som anges i ingressen.
AnvändaareSkall ha den innebörd som anges i ingressen.

3. GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDARKRAV

3.1 För att kunna använda Tjänsten och få tillgång till Marknadsplatsen måste Användaren registrera sig för ett medlemskap.

3.2 Om Användaren ansöker om Tilläggstjänster måste Användaren, enligt Företagets bedömning efter eget gottfinnande, ha förmåga att betala för sådana Tilläggstjänster. För tydlighetens skull måste användaren också ha möjlighet att betala för alla produkter eller tjänster som upphandlas av en Facilitator eller Producent. Företaget kan när som helst kontrollera användarens betalningsförmåga med hjälp av en kreditrapport.

3.3 Användaren får inte lämna ut inloggningsuppgifter för Tjänsten till någon obehörig person och ska förvara sådana inloggningsuppgifter på ett sätt som förhindrar att obehöriga personer får tillgång till dem. Om Användaren misstänker att någon obehörig har fått tillgång till Användarens inloggningsuppgifter ska Användaren omedelbart underrätta Bolaget om detta. Om sådant meddelande inte har mottagits är Användaren ansvarig för alla köp som gjorts med Användarens inloggningsuppgifter.

4. BOLAGETS ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

4.1 Bolaget äger rättigheterna till och driver Marknadsplatsen. Vid Avtalets ingående och därefter under Avtalstiden (dock alltid med förbehåll för eventuella avstängningar eller annat) åtar sig Bolaget att göra Tjänsterna och Marknadsplatsen tillgängliga för Användaren på de villkor som anges häri och på andra ställen i Avtalet.

4.2 Företaget garanterar inte att Tjänsten eller Marknadsplatsen alltid kommer att vara tillgänglig under hela avtalsperioden. Bolagets ansvar enligt detta Avtal ska begränsas till att åtgärda störningar i tillhandahållandet av Tjänsten och Marknadsplatsen så snart det rimligen är möjligt. Bolaget tar inte ansvar för eventuella skador som Användaren kan lida till följd av att Tjänsterna eller Marknadsplatsen inte fungerar som avsett. Om Användaren har betalat för Tilläggstjänster, ska Användaren i händelse av avbrott som sin enda gottgörelse beviljas en förlängning av tillgången till sådana Tilläggstjänster motsvarande den tid som tillhandahållandet av Tilläggstjänsterna stördes.

4.3 Bolaget är inte ansvarigt för underlåtenhet att fullgöra någon skyldighet enligt detta Avtal under sådan period, och i den utsträckning, som underlåtenheten förhindras av någon omständighet utanför Bolagets rimliga kontroll förutsatt att Bolagets underlåtenhet att fullgöra inte beror på Bolaget självt och underlåtenheten inte kunde ha undvikits genom rimliga försiktighetsåtgärder.

4.4 Användaren är medveten om att Marknadsplatsen integreras med och innehåller inbäddade länkar etc. till produkter från tredje part. Användaren kan, vid åtkomst till Marknadsplatsen och användning av Tjänsterna, bli ombedd att använda eller på annat sätt komma i kontakt med produkter från tredje part. Dessutom kan Facilitatorer och Producenter redigera innehåll och erbjuda sina produkter på Marknadsplatsen. Företaget är inte ansvarigt för att undersöka eller utvärdera och garanterar inte erbjudandena från något av dessa företag eller individer eller innehållet på deras webbplatser. Företaget gör ingen representation eller garanti och åtar sig inga skyldigheter av något slag i förhållande till sådana tredjepartsprodukter. Genom att använda en tredjepartsprodukt samtycker användaren till att följa eventuella villkor för en sådan tredjepartsprodukt. Företaget kan dela användarens information med facilitatorer, producenter och andra tredje parter som är relevanta för eventuella transaktioner mellan användaren och sådan tredje part.

4.5 Ett syfte med Marknadsplatsen och Tjänsterna är att göra det möjligt för användaren att ingå affärsrelationer och avtal av olika slag med olika Producenter och/eller Facilitatorer. För undvikande av tvivel kommer Bolaget endast att tillhandahålla medlen för sådana relationer och avtal. Företaget kommer således inte att vara en del av något sådant avtal. Användaren samtycker och förstår därför att de rättigheter och skyldigheter som gäller mellan Användaren och en Producent/Facilitator i ett sådant avtal endast gäller mellan Användaren och Producenten/Facilitatorn i fråga och att Bolaget inte på något sätt eller i någon form åtar sig något ansvar i förhållande till någon part i ett sådant avtal annat än att tillhandahålla Tjänsten och Marknadsplatsen. Bolaget tar inte på sig något ansvar för dessa eller någon annan tredje parts handlingar, produkter och innehåll.

5. ANVÄNDARENS ANSVAR

5.1 Användaren ska, i den utsträckning som gäller för Användaren, alltid följa Uppförandekoden.

5.2 Tjänsterna och Marknadsplatsen får endast användas för sitt avsedda ändamål - dvs. för att skapa affärsrelationer mellan Användaren, Facilitatorerna och Producenterna avseende kaffe och andra kaffeprodukter samt för att skapa andra relationer, kommunicera och dela kunskap. Tjänsterna får inte användas av Användaren för något annat ändamål.

5.3 Användaren åtar sig att säkerställa att all kommunikation som Användaren har med Producenterna och Facilitatorerna uteslutande ska ske genom användning av de funktioner som tillhandahålls på Marknadsplatsen. Ovanstående innebär att samtliga avtal mellan Användaren och Producenterna/Facilitatörerna (förutsatt att de avser kaffe och kaffeprodukter och att parternas kontakter har initierats genom användandet av Tjänsten) ska ingås uteslutande genom användandet av Tjänsten.

5.4 Användaren intygar och garanterar vidare att Användaren kommer att uppfylla alla skyldigheter som Användaren är skyldig att åta sig enligt något avtal med en Producent/Facilitator som har ingåtts genom användning av Tjänsterna. Det noteras att samtliga Producenter och Facilitatorer har avtalat om en motsvarande bestämmelse och att ovanstående endast gäller i den utsträckning Producenten eller Facilitatorn fullgör sin skyldighet gentemot Användaren enligt sådant avtal. Bolaget har tillhandahållit ett valfritt kaffeavtal som Användaren är fri att använda när denne samtycker till att köpa kaffe från en Producent. Det frivilliga avtalet finns tillgängligt på Marknadsplatsen. Användaren och Producenten kan godkänna detta frivilliga kaffeavtal helt eller delvis eller avtala om andra eller ytterligare villkor för sitt avtal. Om och i den utsträckning som inga andra villkor har avtalats, samtycker Användaren dock till att införliva det frivilliga kaffeavtalet i ett sådant avtal med en Producent. För undvikande av tvivel, användningen av Företagets frivilliga kaffeavtal leder inte till att Företaget blir part i något sådant avtal.

5.5 Användaren åtar sig att säkerställa att ingen åtgärd som vidtas av Användaren vid användning av Tjänsten eller åtkomst till Marknadsplatsen (inklusive för undvikande av innehållet i något avtal med en Producent/Facilitator) bryter mot tillämpliga lagar och förordningar. Användaren ska hålla Bolaget skadeslöst för eventuella krav från tredje part till följd av skada eller förlust som orsakats av eller i samband med olagliga handlingar som utförts av Användaren i förhållande till Tjänsten eller Marknadsplatsen.

6. SKYLDIGHETER FÖR PRODUCENTER OCH FACILITATORER

6.1 I informationssyfte noteras att för att få tillgång till och använda Marknadsplatsen måste Producenter och Facilitatorer följa följande skyldigheter. För att undvika tvivel, medan Företaget har rätt att övervaka och verifiera Producenternas och Facilitatorernas efterlevnad av följande, gör Företaget ingen representation och/eller garanti i förhållande till Producenterna eller Facilitatorerna och accepterar inget ansvar för någon bristande efterlevnad eller felaktig framställning som gjorts av en Producent eller en Facilitator.

6.1.1 All information som Producenterna och Facilitatorerna lämnar om sig själva, sina tjänster och sina produkter måste alltid vara korrekt och fullständig.

6.1.2 Inga varor eller information som gör intrång i tredje mans rättigheter får marknadsföras eller på annat sätt tillhandahållas på Marknadsplatsen.

6.1.3 Alla Producenter och Förmedlare måste inom rimlig tid svara på förfrågningar, intresseanmälningar, beställningar etc. från Användare. Ovanstående innebär dock inte att Producenterna eller Förmedlarna är skyldiga att ingå några avtal, även om alla Producenter och Förmedlare ska ge förfrågningar, beställningar etc. från Användare högsta prioritet och vidare ska sträva efter att acceptera beställningar i mån av tillgänglig kapacitet.

6.1.4 Samtliga Producenter och Facilitatorer åtar sig att följa Bolagets Uppförandekod - som innefattar ett åtagande att aktivt arbeta för att odlare av kaffebönor med små volymer ska kunna ta del av de fördelar som Marknadsplatsen erbjuder - och integritetspolicy.

7. GEMENSKAP

7.1 Användaren är medveten om att Marknadsplatsen bland annat är en gemenskap för personer och företag som delar ett intresse för kaffe och därtill relaterade produkter och tjänster. På Marknadsplatsen kan Användaren interagera med andra Användare, Producenter och Facilitatorer. Användare av Marknadsplatsen kan, med vissa begränsningar, publicera artiklar, foruminlägg, uppdateringar, videor, tips etc. Användare kan också, via Marknadsplatsen, skicka direktmeddelanden till varandra, kommentera artiklar eller andra inlägg som publiceras på Marknadsplatsen och kommunicera på olika sätt.

7.2 Utöver det föregående ger Marknadsplatsen möjlighet för användaren att betygsätta och granska Producenter och Facilitatorer och för Producenter, Facilitatorer och andra användare att betygsätta och granska Användaren. Användare kan också betygsätta och granska produkter, tjänster, erbjudanden, artiklar och andra inlägg på Marknadsplatsen.

7.3 Alla meddelanden, recensioner, artiklar och kommentarer etc. publiceras omedelbart på Marknadsplatsen efter inlämning och Bolaget gör således inga bedömningar av sådana meddelanden, recensioner och/eller kommentarer innan de publiceras.

7.4 Användaren åtar sig att säkerställa att alla meddelanden, recensioner och/eller kommentarer etc. som lämnas av Användaren är sakliga och korrekta. Användaren åtar sig vidare att sträva efter att vara objektiv och rättvis i alla meddelanden, recensioner och/eller kommentarer. Användaren ska inte inkludera några olagliga, stötande eller diskriminerande uttalanden i något meddelande, recension eller kommentar.

7.5 Bolaget tar inget ansvar för eventuella recensioner och/eller kommentarer som publiceras på Marknadsplatsen. Bolaget förbehåller sig dock rätten att ta bort omdömen/kommentarer som enligt Bolagets skäliga bedömning inte är sakliga och korrekta eller i övrigt saknar objektivitet, bryter mot tillämplig lag, kan anses stötande eller diskriminerande, eller som innehåller omdömen eller åsikter i andra avseenden än de som är relevanta för Marknadsplatsen. Bolaget förbehåller sig också rätten att stänga av Användaren om, enligt Bolagets rimliga uppfattning, Användaren bryter mot något av de åtaganden som anges häri. Om Användaren finner att en kommentar/recension brister i dessa avseenden, åtar sig Användaren att utan onödigt dröjsmål informera Bolaget om detta.

8. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR

8.1 Tjänsterna är kostnadsfria om inte Användaren har tecknat sig för några Tilläggstjänster. Priset för Tilläggstjänster anges i Bolagets prislista som, från tid till annan, är tillgänglig för alla användare av Marknadsplatsen. Företaget förbehåller sig rätten att justera priserna från tid till annan.

8.2 Priset för Producentens och Medhjälparens produkter och tjänster avtalas separat och meddelas av Producenten respektive Medhjälparen.

8.3 Den tillämpliga avgiften för Tilläggstjänsterna debiteras vid aktivering och därefter månadsvis i förskott enligt vad som är tillämpligt om inte avgiften är en engångskostnad. Avgifter kommer att debiteras genom att använda den betalningsmetod som anges på Marknadsplatsen. Om Företaget efter två misslyckade försök inte har kunnat debitera betalningen, kommer Tilläggstjänsterna i fråga att avbrytas för Användaren utan behov av någon separat underrättelse.

8.4 If payment by credit or debit card is not possible, the Company may invoice the User by way of email invoice to the User's registered email address. The payment terms of such invoice shall be 15 days net.

8.5 If the User does not pay the invoice or any other compensation to the Company by the payment due date, the User will be charged a reminder fee and late payment interest according to the Swedish Interest Act (Sw. räntelagen (1975:635)). If the User does not pay following such late payment reminder, the Company reserves the right to undertake debt collection measures and the User may be charged for any costs in connection thereto.

9. PERSONUPPGIFTER OCH KOMMUNIKATION

9.1 Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Bolagets integritetspolicy för Tjänsten, som finns tillgänglig på Marknadsplatsen.

9.2 Användaren är ansvarig för att informationen i hans/hennes användarprofil, såsom namn, adress och kontaktinformation, är uppdaterad. Användaren ska omedelbart rapportera eventuella ändringar i sådan information till företagets kundtjänst.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Alla immateriella rättigheter hänförliga till Tjänsten (inklusive men inte begränsat till Marknadsplatsen) är exklusiv egendom för Bolaget, dess dotterbolag eller licensgivare. Användaren ges inte någon rätt till sådana immateriella rättigheter om det inte uttryckligen anges i dessa Allmänna Villkor.

10.2 Dessa Allmänna Villkor ger Användaren en icke-exklusiv och icke-överförbar licens att använda Marknadsplatsen och innehållet i Tjänsten. Användaren får endast använda licensen i enlighet med de syften och de användningsbegränsningar som anges i dessa allmänna villkor.

10.3 Tjänsten och Marknadsplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser. Sådana länkar tillhandahålls av Företaget som en tjänst för Användaren och innebär inte att Företaget stöder webbplatsen i fråga. Företaget är inte ansvarigt för innehåll, produkter eller tjänster som finns tillgängliga på tredje parts webbplatser eller resurser eller länkar på sådana webbplatser. Användaren är ensam ansvarig för och tar på sig alla risker som uppstår vid användning av tredje parts webbplatser eller resurser.

11. ÄNDRINGAR AV AVTALET

11.1 Bolaget har en ensidig rätt att ändra dessa Allmänna Villkor under Avtalets löptid. I händelse av en väsentlig förändring ska Bolaget informera Användaren genom att publicera uppdateringen på Marknadsplatsen minst två veckor innan den avsedda förändringen träder i kraft. Om Användaren inte accepterar ändringen har Användaren rätt att säga upp Avtalet.

11.2 Bolaget får från tid till annan ändra priset för eventuella Tilläggstjänster. Vid ändring av priset för ett medlemskap med fast avgift som innebär en höjning av Användarens avgift ska Bolaget informera Användaren om ändringen via Marknadsplatsen senast 45 dagar före ikraftträdandet.

11.3 Användaren ska kontinuerligt besöka Marknadsplatsen för att hålla sig uppdaterad vad gäller prisjusteringar, Avtalsvillkor och användarinstruktioner.

11.4 Bolaget får, helt eller delvis, överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till ett annat bolag i sin koncern. Användaren får inte överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan.

12. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

12.1 Avtalet gäller tills vidare.

12.2 Användaren kan säga upp sitt medlemskap genom att meddela företaget, varefter företaget kommer att avaktivera användaren så snart som möjligt.

12.3 Vid uppsägning av en Tilläggstjänst med fast medlemsavgift upphör Tilläggstjänsten att gälla vid nästa månadsskifte. Under uppsägningstiden kan Användaren fortsätta att använda den aktuella Tilläggstjänsten.

12.4 The User has the right of withdrawal (Sw. ångerrätt) within 14 days from registering the purchase of an Additional Service on the Marketplace. If the User wishes to use the right to withdraw, the User shall notify the Company within 14 days from registration. When using the right to withdraw, the User may use a standard form available at the Swedish Consumer Agency's (Sw. Konsumentverket) website.

12.5 Företaget kan säga upp Avtalet av praktiska skäl med tre månaders varsel. Bolaget kan vidare säga upp Avtalet med omedelbar verkan eller stänga av Användarens åtkomst till och användning av Tjänsten, varvid alla skulder till Bolaget omedelbart ska regleras, om:

(a) En kreditupplysning visar att användaren har betalningsanmärkningar eller att företaget annars har skälig anledning att tro att användaren saknar betalningsförmåga,

(b) Användaren inte betalar avgifterna för Tilläggstjänster när de förfaller, varefter Användarens tillgång till och användning av Tilläggstjänsten omedelbart kommer att avbrytas,

(c) Användaren inte fullgör sina övriga betalningsförpliktelser gentemot Företaget,

(d) Användaren har lämnat felaktig information i Avtalet för att kunna manipulera systemet,

(e) Användarkontot eller inloggningsuppgifterna missbrukas,

(f) Användaren har inte loggat in på eller på annat sätt haft tillgång till Marknadsplatsen eller Tjänsterna under mer än tre på varandra följande månader,

(g) användaren på annat sätt bryter mot användarinstruktioner som utfärdats av företaget, eller

(h) Användaren på något annat sätt väsentligt bryter mot villkoren i Avtalet.

13. KONTAKT OCH MEDDELANDEN

13. KONTAKT OCH MEDDELANDENInformation från Företaget till Användaren kan lämnas via e-post, telefon, SMS, post eller Marknadsplatsen. Information från Användaren till Företaget kan lämnas via Marknadsplatsen eller e-post.

14. TVISTER

14.1 Tvister mellan Användare och Producenter eller Facilitatorer - tvistförfarande

14.1.1 Om en tvist som har sin grund i användningen av Tjänsterna skulle uppstå mellan Användaren och en Producent eller en Facilitator, åtar sig Användaren att meddela Företaget om detta för lösning genom Tvistförfarandet.

14.1.2 Om det inte finns en omedelbar risk för att Användaren orsakas irreparabel skada, åtar sig Användaren att inte inleda formella rättsliga förfaranden mot en Producent eller Facilitator om inte Tvistlösningsförfarandet har avslutats utan en tillfredsställande och ömsesidigt godtagbar lösning i godo för båda parter.

14.1.3 Användaren ska åta sig att tillse att medlingsförfarande motsvarande Tvistelösningen ingår i Användarens avtal med Producent eller Facilitator.

14.1.4 För undvikande av missförstånd och i informationssyfte ingår de krav som anges ovan även i Bolagets avtal med samtliga Producenter och Facilitatorer.

14.1.5 Även om företaget strävar efter att söka alla möjligheter till en vänskaplig lösning på en tvist, ska företagets roll betraktas som en betrodd och objektiv medlare snarare än en skiljedomare. Det är parternas beslut huruvida de väljer att acceptera en föreslagen lösning på en tvist som tillhandahålls av företaget. Företaget deltar i dessa diskussioner på bästa möjliga sätt och kommer inte att acceptera något ansvar för sitt engagemang i tvistförfarandet.

14.2 Tvister mellan användaren och företaget

14.2.1 Detta avtal ska regleras av svensk materiell rätt.

14.2.2 Om en tvist inte kan lösas i samförstånd med Bolaget kan en Användare som är konsument vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, se Startsida | Allmänna reklamationsnämnden.

14.2.3 Tvist, meningsskiljaktighet eller anspråk som uppkommer ur eller i samband med detta Avtal och som inte kan avgöras enligt punkt 14.2.2 ovan skall slutligt avgöras genom skiljedom som administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).Reglerna för Förenklat Skiljeförfarande skall tillämpas. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm och det språk som skall användas i skiljeförfarandet skall vara engelska.Translated with DeepL.com (free version)